TYPEV RRMI (AV)I FSMV F @I FV F @I FI RT RRPACKAGE
ST340L403800.4130.1DO-201AD
ST360L603600.530.03DO-201AD
ST3100L1003600.630.02DO-201AD
ST540L4051000.4350.1DO-201AD
ST560L605600.550.05DO-201AD
ST5100L1005900.650.03DO-201AD
ST34A403800.4130.1SMAG
ST36A603600.530.03SMAG
ST310A1003600.630.02SMAG
ST54A4051000.4350.1SMAG
ST56A605600.550.05SMAG
ST510A1005900.650.03SMAG
ST34B403800.4130.1SMBG
ST36B603600.530.03SMBG
ST310B1003600.630.02SMBG
ST54B4051000.4350.1SMBG