TYPEV RRMI (AV)I FSMV F @I FV F @I FI RT RRPACKAGE
MUR1202001350.8751225DO-41
MUR1404001351.251550DO-41
MUR1606001351.251550DO-41
MUR2202002350.952225DO-15
MUR2404002351.32550DO-15
MUR2606002351.352550DO-15
MUR3202003700.8931025DO-201AD
MUR3404003701.2831050DO-201AD
MUR3606003701.2831050DO-201AD
MUR42020041000.8941025DO-201AD
MUR44040041001.2841050DO-201AD
MUR46060041001.2841050DO-201AD
MURS120A2001350.8751525SMAG
MURS140A4001351.251550SMAG
MURS160A6001351.251550SMAG
MURS320C2003800.8753525SMC