TYPEV RRMI (AV)I FSMV F @I FV F @I FI RT RRPACKAGE
R120012000.53020.55——DO-41/DO-15
R150015000.53020.55——DO-41/DO-15
R180018000.53020.55——DO-41/DO-15
R200020000.23030.25——DO-41/DO-15
R250025000.23030.25——DO-41/DO-15
R300030000.23040.25——DO-41/DO-15
R400040000.23050.25——DO-15
R500050000.23050.25——DO-15
R1200F12000.5302.50.55DO-41/DO-15
R1500F15000.5302.50.55DO-41/DO-15
R1800F18000.5302.50.55DO-41/DO-15
R2000F20000.23040.25DO-41/DO-15
R2500F25000.23040.25DO-41/DO-15
R3000F30000.23050.25DO-41/DO-15
R4000F40000.2306.50.25DO-15
R5000F50000.2306.50.25DO-15