TYPEV RRMI (AV)I FSMV F @I FV F @I FI RT RRPACKAGE
SF11G501300.951535DO-41
SF12G1001300.951535DO-41
SF13G1501300.951535DO-41
SF14G2001300.951535DO-41
SF15G3001301.251535DO-41
SF16G4001301.251535DO-41
SF18G6001301.71535DO-41
SF21G502500.952535DO-15
SF22G1002500.952535DO-15
SF23G1502500.952535DO-15
SF24G2002500.952535DO-15
SF25G3002501.252535DO-15
SF26G4002501.252535DO-15
SF28G6002501.72535DO-15
SF31G5031250.953535DO-201AD
SF32G10031250.953535DO-201AD